top of page

Титуляр на обработката на лични данни

Semetica srl, номер по ДДС 02019420518, бизнес регистър AR-155800, със седалище в via G. Pascoli, 37 -52025 Montevarchi (AR) и с оперативно седалище в via CA Dalla Chiesa, 5 / A - 52024 Loro Ciuffenna (AR) и via Salvatore Quasimodo, 10 - 40013 Castel Maggiore (BO), наричан по-долу „Собственик“, е компанията, която притежава данните на този сайт. Потребителят  ще може да отстоява правата си, както е посочено в чл. 7, 8, 9 и 10 от Законодателен декрет от 30 юни 2003 г. n. 196, като се свържете с Администратора на данни, като се свържете с нашия офис на телефонен номер 055 9175044, или като изпратите имейл на infosemetica@gmail.com или по традиционна поща на адреса на седалището ни.

Дефиниции и правни справки

Лични данни (или данни)
Всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентифициране, дори косвено, чрез препратка към всяка друга информация, включително ЕГН, представлява лични данни.

Данни за използване
Това са лични данни, събирани автоматично от сайта (или от приложения на трети страни, които той използва), включително: IP адреси или имена на домейни на компютрите, използвани от потребителя, който се свързва към сайта, адреси в нотация URI (Uniform Resource Identifier) , времето на заявката, методът, използван за изпращане на заявката до сървъра, размерът на файла, получен в отговор, цифровият код, указващ състоянието на отговора от сървъра (успешно, грешка и т.н.) страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от посетителя, различните времеви конотации на посещението (например времето, прекарано на всяка страница) и подробностите за маршрута, следван в рамките на сайта, с особено внимание към последователността на разглежданите страници, параметрите, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя.

Потребител
Физическото лице, което използва този сайт, което трябва да съвпада със заинтересованото лице или да е упълномощено от него и чиито лични данни се обработват.

Интересувам се
Физическото или юридическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или мениджър)
Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация и всеки друг орган, сдружение или организация, определени от Администратора на данни да обработват лични данни, в съответствие с разпоредбите на тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)
Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация и всеки друг орган, асоциация или организация, която носи отговорност, дори съвместно с друг собственик, за решения относно целите, методите за обработка на лични данни и използваните инструменти, включително профила на сигурността, във връзка с работата и използването на това приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на този сайт.

Този сайт
Хардуерното или софтуерното средство, чрез което се събират личните данни на Потребителите.

Бисквитки
Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

Правни справки
Уведомление за европейските потребители: тази декларация за поверителност е изготвена в изпълнение на задълженията по чл. 10 от директивата n. 95/46 / ЕО, както и разпоредбите на Директива 2002/58 / ЕО, актуализирана с Директива 2009/136 / ЕО, по отношение на бисквитките.
Тази декларация за поверителност се отнася изключително за този сайт.

Видове събирани данни

Лични данни
Сред личните данни, събрани от този сайт, независимо или чрез трети страни, има: бисквитки, данни за употреба, имейл и име.  Други събрани лични данни може да бъдат посочени в други раздели на тази поверителност политика или чрез информационни текстове, показвани заедно със сбора от данни. Личните данни могат да бъдат въведени доброволно от потребителя или да бъдат събрани автоматично при използване на този сайт.

Бисквитки
Всяко използване на бисквитки - или други инструменти за проследяване - от този сайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този сайт, освен ако не е посочено друго, има за цел идентифициране на потребителя и записване на неговите предпочитания за цели, строго свързани с предоставянето на услуга, поискана от потребителя.
Непредоставянето на определени лични данни от потребителя може да попречи на този сайт да предоставя своите услуги.

Навигационни данни
Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работа с този уебсайт, придобиват, по време на нормалната си работа, някои лични данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационните протоколи. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която поради самото си естество би могла, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи на потребителите да бъдат идентифицирани. Тази категория данни включва IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които се свързват към сайта, адресите в нотацията URL (Uniform Resource Locator) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявка към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, показващ статуса на отговора, даден от сървъра (успешен, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя. Тези данни се използват единствено с цел получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране. Въпросните данни биха могли да бъдат използвани и по искане на компетентния съдебен орган и с гаранциите, предвидени от закона, за установяване на отговорност в случай на компютърни престъпления, извършени срещу сайта.

Потребителят поема отговорност за личните данни на трети страни, публикувани или споделени чрез този сайт и гарантира, че има правото да ги съобщава или разпространява, освобождавайки собственика от всякаква отговорност към трети страни.

Начин и място на обработка на събраните данни

Методи за обработка
Администраторът обработва личните данни на потребителите, като приема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на лични данни. Обработката се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, тясно свързани с посочените цели. В допълнение към администратора на данни, в някои случаи категории служители, участващи в организацията на сайта (административни, търговски, маркетингови, правни, системни администратори) или външни субекти (като доставчици на технически услуги на трети страни, пощенски куриери) могат имат достъп до данните. доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции), също назначени, ако е необходимо, като обработващи данни от администратора на данни. Актуализираният списък на Мениджърите винаги може да бъде поискан от Администратора.

място
Обработките се извършват в оперативния щаб на компанията администратор на данни и се обработват само от служители, сътрудници или партньори на администратора на данни, отговарящи за обработката, или от всички отговорни лица и временни мениджъри само за операции по поддръжка. Никакви данни, произтичащи от уеб услуги, не се съобщават или разпространяват.

пъти
Данните се обработват за времето, необходимо за извършване на услугата, заявена от потребителя или изисквана от целите, описани в този документ, като потребителят винаги може да поиска прекъсване на обработката или изтриване на данните.

Цел на обработката на събраните данни

Потребителските данни се събират, за да позволи на сайта да предоставя своите услуги, както и за следните цели: свързване с потребителя, управление на адреси и изпращане на имейл съобщения, взаимодействие с външни социални мрежи и платформи, търговска принадлежност, коментар на съдържание, управление на RSS емисии и статистика. Видовете лични данни, използвани за всяка цел, са посочени в конкретните раздели на този документ.

Подробности за обработката на лични данни

Обхват на комуникация и разпространение
Данните на потребителя, обект на обработка, няма да бъдат разкривани - освен ако не са изрично разрешени чрез подходяща информация - те могат вместо това да бъдат съобщени на компании, договорно свързани с Администратора на данни. в чужбина в рамките на Европейския съюз, съгласно и в рамките на чл. 42 от Законодателен декрет №. 196/2003 г. Личните данни могат да бъдат прехвърляни в чужбина в страни извън ЕС в рамките на обхвата и ограниченията, установени от чл. 43 и чл. 44 лет. б) от Законодателен декрет №. 196/2003 с цел спазване на договори или свързани цели. Данните могат да бъдат разкрити в този смисъл на трети страни, принадлежащи към следните категории:

 • субекти, които предоставят услуги по управление на информационната система, използвана от Администратора и на телекомуникационните мрежи.

 • субекти и субекти, които си сътрудничат с Администратора на данни за извършване на заявените от него услуги;

 • компании за услуги за придобиване, регистрация и обработка на данни от документи или поддръжка, предоставена и създадена от самите клиенти и свързана с масивни операции, свързани с плащания, сметки, чекове и други ценни книжа;

 • субекти, които извършват дейности по подпомагане на потребителите;

 • лица на свободна практика, фирми или компании в областта на съдействие и консултантски взаимоотношения;

 • компетентни органи за изпълнение на законови задължения и/или разпоредби на публични органи, при поискване.

 • Субектите, принадлежащи към гореспоменатите категории, изпълняват функцията на мениджър по обработка на данни или действат напълно самостоятелно като отделни администратори на данни. Списъкът на управителите се актуализира постоянно и е на разположение в централата на Администратора. Всяка по-нататъшна комуникация или разпространение ще се извърши само след изричното съгласие на потребителя is .

Личните данни се събират за следните цели и чрез следните услуги:

Управление на адреси и изпращане на поща
Тези услуги ви позволяват да управлявате база данни от имейл контакти, телефонни контакти или контакти от всякакъв друг тип, използвани за комуникация с потребителя време на показване на съобщения от потребителя, както и взаимодействие на потребителя с тях, като например информация за кликвания на връзки, вмъкнати в съобщения.

Политика за бисквитки

Този сайт използва бисквитки за задната част, където собственикът на уебсайта има достъп за управление на съдържанието и администриране на платформата WordPress.
С този документ, на основание чл. 13 и 122 от Законодателен декрет 196/2003 („Кодекс за поверителност“), както и въз основа на разпоредбите на Общите разпоредби на Гаранта за поверителност от 8 май 2014 г., Администраторът на данни предоставя на потребителите на този сайт някои относителни информация за използваните бисквитки.

Какво представляват бисквитките
Бисквитките са малки текстови низове, които сайтовете, посетени от потребителя, изпращат до своя терминал (обикновено браузъра), където се съхраняват, преди да бъдат повторно предадени на същите сайтове при следващото посещение от същия потребител. Докато разглежда сайт, потребителят може също да получава бисквитки на своя терминал, които се изпращат от различни сайтове или уеб сървъри (така наречените „трети страни“), на които могат да се намират някои елементи (като например изображения, карти, звуци, конкретни връзки към страници от други домейни), присъстващи на сайта, който същият посещава.

Има различни видове бисквитки.

 1. Технически бисквитки
  Техническите бисквитки са тези, използвани с единствената цел „извършване на предаване на комуникация през електронна съобщителна мрежа или до степента, строго необходима за доставчика на услуга на информационното общество, изрично поискана от абоната или потребителя да предостави тази услуга“ (виж член 122, параграф 1, Законодателен декрет № 196/2003 г., т.нар. Кодекс за поверителност).
  Те не се използват за други цели, обикновено се инсталират директно от собственика или мениджъра на уебсайта, не изискват предварително съгласие на потребителите и могат да бъдат разделени на:

навигационни или сесийни бисквитки, които гарантират нормалното навигиране и използване на уебсайта (позволяващи например извършване на покупка или удостоверяване за достъп до зони с ограничен достъп);

аналитични бисквитки, подобни на техническите бисквитки, когато се използват директно от мениджъра на сайта за събиране на информация, в обобщена форма, за броя на потребителите и как посещават сайта;

функционални бисквитки, които позволяват на потребителя да разглежда според поредица от избрани критерии (например език, продуктите, избрани за покупка), за да подобри предоставяната услуга.

 1. Профилиращи бисквитки
  Профилиращите бисквитки са предназначени за създаване на потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, изразени от потребителя, докато сърфира в мрежата. Законодателството предвижда, че потребителят е адекватно информиран за използването на същите, за да изрази своето съгласие.

 2. Бисквитки на трети страни
  Бисквитките на трети страни се инсталират от друг сайт през сайта, който посещавате. Тези бисквитки могат да бъдат изпратени до браузъра на потребителя от компании на трети страни директно от техните сайтове за техни собствени цели, включително, евентуално, профилиране. Потребителите трябва да бъдат информирани предварително за методите на работа на тези бисквитки и тези, които са необходими, за да дадат съгласие за тяхното използване.

Този site информира, че следните категории бисквитки може да работят на неговите сайтове:

1) Технически бисквитки
Техническите бисквитки се използват единствено с цел извършване на предаване на комуникация през електронна съобщителна мрежа или като строго необходими за доставчика на услуга на информационното общество, изрично поискано от абоната или потребителя да предостави тази услуга. .

- навигационни или сесийни бисквитки, които основно имат функцията да улеснят навигацията от потребителя, регистриран на уебсайта,

- аналитични бисквитки, подобни на техническите бисквитки, тъй като се използват за събиране на информация, в обобщена и анонимна форма, за броя на потребителите и за това как те посещават самия сайт. данни и се използват за проследяване на посетените страници.

- функционални бисквитки, които позволяват на потребителя да разглежда според серия от избрани критерии, за да подобри предоставяната услуга

2) Бисквитки на трети страни, които потребителите могат да получат по време на navigation на този сайт
Това са бисквитки от уебсайтове или уеб сървъри на компании на трети страни за техни собствени рекламни цели. Ако потребителят избере да получава бисквитки от трети страни, съобщенията, които ще изпращат в бъдеще, ще отговарят по-добре на интересите на потребителя.
За да получите информация за бисквитките на трети страни, техните характеристики и методи на работа и да дадете съгласие за използването им, е необходимо да се обърнете към списъка с връзки, отнасящи се до политиките за поверителност на посредниците, посочени по-долу. Информираме ви, че потребителят може също да прибегне до използването на услуга на трета страна - www.youronlinechoices.com/it - която, въпреки че не е решаваща за всички бисквитки на трети страни, ви позволява да изразите, чрез активиране / деактивиране, съгласие за много бисквитки за рекламно профилиране.
Инсталирането на бисквитки, управлявани от трети страни чрез услуги, използвани в това онлайн пространство, не може да бъде технически контролирано от Собственика, всяко позоваване на бисквитки, инсталирани от трети страни, трябва да се счита за индикативно. За да получи пълна информация, потребителят може да се запознае с политиката за поверителност на всяка услуга на трета страна, изброена в този документ.
Някои от изброените по-долу услуги събират статистически данни в обобщена форма и може да не изискват съгласието на потребителя или да се управляват директно от собственика - в зависимост от описаното - без помощта на трети страни.

Преглед на съдържание от външни платформи
Тези услуги ви позволяват да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на това онлайн пространство и да взаимодействате с тях.Потребителите не използват услугата, тя събира данни за трафика, свързани със страниците, в които е инсталирана.

Youtube Video Widget (Google Inc.)
Youtube е услуга за гледане на видео съдържание, управлявана от Google Inc., която позволява на това онлайн пространство да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни: Бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност

Приспособление за Google Карти (Google Inc.)
Google Maps е услуга за визуализация на карти, управлявана от Google Inc., която позволява на това онлайн пространство да интегрира такова съдържание в своите страници.
Събрани лични данни: Бисквитки и данни за употреба.
Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност

Взаимодействие със социалните мрежи
Тези услуги позволяват взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на този сайт.
Взаимодействията и информацията, получена от този сайт, във всеки случай са предмет на настройките за поверителност на потребителя, свързани с всяка социална мрежа.
В случай, че е инсталирана услуга за взаимодействие със социалните мрежи, е възможно, дори ако Потребителите не използват услугата, тя да събира данни за трафика, свързани със страниците, в които е инсталирана.

Хостинг и бекенд инфраструктура
Тези услуги имат функцията да хостват данни и файлове, които позволяват на сайтовете и приложенията на този site  да функционират, позволяват тяхното разпространение и предоставят готова за използване инфраструктура за предоставяне на специфични функции. Някои от тези услуги работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното местоположение, където се съхраняват личните данни.

Методи за обработка
Обработката се извършва с автоматизирани инструменти от Администратора на данни. Не се извършва разпространение или комуникация.

Предоставяне на данни
С изключение на техническите бисквитки, строго необходими за нормална навигация, предоставянето на данни е оставено на волята на заинтересованата страна, която решава да разглежда сайта, след като е прочела тази информация и да използва услугите на трети страни, които включват инсталирането на бисквитка . Заинтересованата страна може следователно да избегне инсталирането на бисквитки чрез специфичните функции, налични в техния браузър.

Деактивиране на бисквитките
В допълнение към това, което е посочено в този документ, потребителят може да управлява предпочитанията, свързани с бисквитките, директно в своя браузър и да предотврати - например - трети страни да ги инсталират. Чрез предпочитанията на браузъра също е възможно да изтриете бисквитките, инсталирани в миналото, включително бисквитката, в която в крайна сметка се запазва съгласието за инсталиране на бисквитки от този сайт. Важно е да се отбележи, че при деактивиране на всички бисквитки, работата на този сайт може да бъде компрометирана.  Всеки браузър има различни процедури за управление на настройките. Потребителят може да получи конкретни инструкции чрез връзките по-долу.

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Опера

- Деактивирането на бисквитки на трети страни също е възможно чрез методите, предоставени директно от собственика на компанията трета страна за това третиране, както е посочено на връзките, посочени в параграфа „бисквитки на трети страни“
- В случай на услуги, предоставяни от трети страни, потребителят може също да упражни правото си да се противопостави на проследяването, като отправи запитване чрез политиката за поверителност на третата страна, чрез връзката за отказ, ако е изрично предоставена, или като се свърже директно със същата.
- За информация относно бисквитките, съхранявани на вашия терминал и за да ги деактивирате поотделно, моля, вижте връзката:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Допълнителна информация за лечението

Защита в съда
Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за защита от Администратора в съда или на етапите, водещи до евентуалното му установяване, срещу злоупотреби при използването на същите или свързани услуги от потребителя.
Потребителят декларира, че е наясно, че Администраторът може да бъде задължен да разкрие данните при поискване от страна на публичните органи.

Конкретна информация
По искане на потребителя, в допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, този сайт може да предостави на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на лични данни.

Информация, която не се съдържа в тази политика
Повече информация във връзка с обработката на лични данни може да бъде поискана по всяко време от Администратора на данни, като използвате информацията за контакт.

Упражняване на права от Потребителите
Субектите, за които се отнасят личните данни, имат право по всяко време да получат потвърждение за съществуването или липсата на същите от Администратора на данни, да знаят съдържанието и произхода им, да проверят тяхната точност или да поискат интегрирането им. , анулиране, актуализиране , коригиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на лични данни, обработвани в нарушение на закона, както и да се противопоставят във всеки случай, по законови причини, на тяхното обработване. Исканията трябва да бъдат адресирани до администратора на данни.

Промени в тази политика за поверителност
Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява потребителите на тази страница. Затова, моля, консултирайте се често с тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част. В случай на неприемане на промените, направени в тази политика за поверителност, потребителят е длъжен да прекрати използването на това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да премахне личните му данни. Освен ако не е посочено друго, предишната политика за поверителност ще продължи да се прилага за личните данни, събрани до този момент.
Информация за тази политика за поверителност
Администраторът на данни е отговорен за тази политика за поверителност.

Интелектуална собственост
Всички права върху съдържанието (например текстове, изображения и архитектура на сайта) са запазени в съответствие с действащото законодателство. Съдържанието на страниците на сайта не може, нито изцяло, нито частично, да бъде копирано, възпроизвеждано, прехвърляно, качвано, публикувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Собственика, без да се засяга възможността за съхраняването му на вашия компютър или печат. извлечения от страниците на този сайт само за лична употреба. Всяка форма на връзка към този сайт, ако е поставена от трети страни, не трябва да уврежда имиджа и дейностите на Собственика. CD-то е забранено. дълбоко свързване, т.е. непрозрачното използване, на сайтове на трети страни, на части от сайта. Всяко неспазване на тези разпоредби, освен ако не е изрично разрешено в писмена форма, ще бъде преследвано от компетентните граждански и наказателни съдилища.

Ограничаване на отговорността
Собственикът не може да бъде държан отговорен по никакъв начин за вреди от каквото и да е естество, причинени пряко или косвено от достъпа до сайта, от невъзможността или невъзможността за достъп до него, от разчитането на съдържащата се в него информация или от тяхното използване. Собственикът не поема никаква отговорност за услуги, предлагани от трети страни, с които сайтът е активирал връзка, както и за всяко друго съдържание, информация или нещо друго, което противоречи на законите на италианската държава, присъстващо в ресурса на третата страна, свързан към прикачения файл връзка . Всички връзки към външни сайтове се предоставят като проста услуга за потребителите, с изключение на каквато и да е отговорност за коректността и пълнотата на посочения набор от връзки. Освен това посочването на връзки не предполага никакъв вид одобрение или споделяне на отговорност от страна на Собственика по отношение на пълнотата и коректността на информацията, съдържаща се в посочените сайтове.

Тази страница е видима чрез линка в долната част на всички страници на сайта по чл. 122, втори параграф от Законодателния декрет. 196/2003 и следвайки опростените процедури за информация и получаване на съгласие за използване на бисквитки, публикувани в Държавен вестник № 126 от 3 юни 2014 г. и свързания с него регистър на мерките № 229 от 8 май 2014 г.

bottom of page